Консультація до речі

Удосконалення методичної майстерності – це  передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної  культури праці і, в першу чергу, культури мислення.
                                                                                            В. Сухомлинський

       

Як організувати дистанційне навчання учнів


Медіаграмотність: Усяка всячина:

Три вправи для уроку літератури
Як розвивати креативність!!!
шаблони для лепбука
Говоріть менше ,щоб учні знали більше

Методика:
Група Філологія 2020 пропонує для обговорення:
👇🎤🎤🎤🎤Ви пробували для себе визначитись, що є методи, прийоми, методики і технології? Це може виявитись не так просто, особливо коли читаєш пояснення: «метод проектів – це технологія…».
Ось роздуми дослідників з методики викладання шкільних предметів
(Дубасенюк О., Караман С., Костів О., Кочан І., Захлюпана Н. , Пентилюк М., Сколоздра-Шепітко О. ) — з української мови)), (Башманівська Л., Жила С., Куцевол О., Мірошниченко Л., Неділько В., Пасічник Є., Ситченко А., Степанишин Б., Токмань Г., Шуляр В., Яценко Т.) — з української літератури)) щодо методів, прийомів, методиків і технологій
🙂
Отже
📓📍❗️Технологія –
Логічна схема побудови усіх складових педагогічного процесу, передбачає послідовність певних операцій в організації того чи іншого виду освітньої діяльності.
Приклад:
- проективно-рефлексивна технологія навчальної самоорганізації
- виховна технологія проективного життєздійснення
- технологія проактивного квест-тренінгу
- технологія превентивної гармонізації особистості
📕📌📓Методика –
спосіб організації діяльності учасників освітнього процесу, зумовлений закономірностями та особливостями набуття певних знань, умінь, навичок та досвіду.
Приклад:
– методика розвивального навчання Ельконіна-Давидова
– методика колективного творчого виховання
– методика диференційованого навчання
– методика командно-групової інклюзії
Зокрема
😃😃📖🗃 Метод навчання – спосіб організації навчально-виховної діяльності – взаємопов’язаний – між вчителем та учнем, спрямований на досягнення навчання.
Методика навчання української мови – це наука про загальні закономірності навчання учнів рідної (державної) мови (засвоєння ними знань про мову, формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок); забезпечує технологію застосування принципів, методів, прийомів і засобів навчання залежно від дидактичної мети й завдань, характеру матеріалу, етапу навчання та інетелектуально-мовного розвитку учнів.
📍📌❗️👇🖇Метод - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети
Приклад:
- метод педагогічної підтримки
- метод навчальних проектів
- метод пізнавальної гри
- метод експерименту
- метод суб’єкт-суб’єктного діалогу
- метод інтерактивної взаємодії
- метод евристичних досліджень
Оскільки методи навчання численні й мають множинну характеристику, то їх можна класифікувати за кількома підставами. У наш час методи навчання класифікують:
🧷🧷І. За джерелами передачі й характеру сприйняття інформації – система традиційних методів (Е.Я.Голант, І.Т.Огородніков, С.І.Перовський):
1) словесні методи (розповідь, бесіда, лекція та ін.);
2) наочні методи (показ, демонстрація та ін.);
3) практичні методи (лабораторні роботи, твори та ін.).
🧷🧷🧷II.​За характером взаємної діяльності учителя й учнів – система методів навчання І.Я. Ларнера - М.Н. Скаткіна:
1) пояснювально-ілюстративний метод (інформаційно-рецептивний);
2) репродуктивний метод;
3) метод проблемного викладу;
4) частково - пошуковий або евристичний метод;
5) дослідницький метод.
🖊🧷🧷🧷III.​За основними компонентами діяльності учителя – система методів Ю.К. Бабанського:
1) методи організації й здійснення навчальна - пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні, репродуктивні й проблемні, індуктивні й дедуктивні, самостійні роботи й роботи під керівництвом учителя);
2) методи стимулювання й мотивації навчання (методи формування інтересу – пізнавальні ігри, аналіз життєвих ситуацій, створення ситуації успіху);
3) методи формування обов'язку й відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної й особистісної значимості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);
4) методи контролю й самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, програмований контроль, фронтальний й диференційований, поточний і підсумковий).
📍📓📌🎤Прийоми –
елемент методу, що становить сукупність навчальних ситуацій,
спрямованих на досягнення його проміжної мети
Приклад:
- прийоми проектування успіху
§ демонстрація віри
§ акцентування здібностей
§ емоційне пестування
§ спільна радість
§ еврика
§ успіх породжує успіх
Зокрема, методичні прийоми поділяються на : словесні, наочні і практичні.

В свою чергу словесні прийоми поділяються на:
· логічні (постановка проблеми, порівняння, визначення, виявлення спільних та відмінних ознак, узагальнення, висновки.
· організаційні ( складання плану, відповіді по плану, організація учнів на слухання).
· технічні ( записи у зошити, заповнення схем та таблиць, знаходження відповідей у книзі).
Наочні поділяються:
· організаційні ( демонстрування об’єктів зі столу вчителя, спостереження за планом, демонстрація об’єктів з обходом класу, з роздачею об’єктів на руки.
· технічні ( установка демонстраційних об’єктів для порівняння, прикріплення малюнків та схем на дошці).
Практичні поділяються:
· організаційні ( визначення завдань: фронтальних, індивідуальних, групових. Розділ роботи на операції самостійно або за вказівкою вчителя, показ вчителю результатів роботи та ін.).
· технічні ( запис плану або інструкції; ознайомлення із змістом плану, підбір об’єктів, розділ роботи на окремі операції, фіксація проведеної роботи).
🖇📍📓📌📕❇️Форми організації різних видів освітньої діяльності – організаційна структура, яка регулюється певним, наперед визначеним розпорядком
Приклад:
Пізнавальна діяльність
***🖊❇️Форми щодо розширення кругозору та підвищення загального культурного рівня
- хвилинка цікавої інформації
- Кінолекторій
- Пересувна виставка
- Предметні тижні
- Вечір відповідей і запитань
***🖊❇️Ігрові форми
- Аукціон знань
- Гра-мандрівка
- Різнобій
- Інтелектуальне казино

***🖊🖇Пошукові форми
- Заочна експедиція
- Складання тематичних кросвордів
- Спостереження у природі
- Колективна (самостійна) пошукова діяльність
Вчені визначають 3 рівні методичної майстерності вчителів: репродуктивний (характерний для сумлінних педагогів, які не виходять за рамки традиційної системи навчання); евристичний (простежується в тих учителів, які виробили свою методику навчання, самостійно її аналізують, шукають нові форми, способи, методи навчання); креативний (педагоги з таким рівнем творчо працюють над вирішенням нової проблеми, що постала в результаті емпірично знайденої вчителем закономірності навчання).

А це приклад
Для роздумів
Учениця захищає свою дослідну роботу на районному етапі МАН, одне з завдань – розробити методику, підібрати відповідні методи, прийоми…
Її перериває голова журі, говорить, що дівчина не може виконати таке завдання, так як не розбирається у темі, що і самі викладачі не зовсім розуміються на цьому. Учениці не дали, навіть, довести свою обізнаність (а вона таки розбиралася у питанні, на це витратила достатньо часу, щоб вияснити усі «нюанси»).
Роботу не пропустили на обласний етап. Але учениця все ж таки скористалася своєю розробкою, коли робила курсову вже у педагогічному коледжі.
Отже треба.....
Шановні учасники спільноти❗️❗️❗️
Яка ваша думка ???

https://osvitanova.com.ua/posts/3286-20-interaktyvnykh-metodiv-vykladannia?fbclid=IwAR0kyXPWjDiB3gVjIwftYEjjihsGFTSxAwgXyyee81jAPmN3EokfRCxU_WI

Веселий початок

!!!!!!! Старі пісні про головне:       Небеленчук Ірина Олександрівна розмірковує над тим, чому потрібна вчителю методика і що таке методи, види, прийоми, форми...  Прислухаймось і ми до мудрих порад!!!


Останнім часом частіше доводиться переглядати матеріали учителів: методичні розробки, тези, випускні творчі роботи. Багато розбіжностей, неточностей, методичних погрішностей трапляється в роботах. Проте прикрість викликає ще й інше. Коли вчителю починаєш підказувати, як методично правильно оформити структурні етапи уроку чи їхні компоненти, декотрі з них не погоджуються, висувають заперечення, обурюються.
              Один із етапів уроку – «мотивація навчальної діяльності». Наводжу приклад, як учитель може сприяти тому, що учні втратять цікавість до уроку вже на п’ятій хвилині від його початку. Так, учитель на зазначеному етапі читає уривок із твору. Ніякої роботи не проведено над уривком. Учитель не ставить запитання за прочитаним, проте зазначає, що після прослуховування уривку учні ще раз усвідомлюють вчинок героя та роблять висновки. Виникає низка запитань: «Як учні усвідомлять вчинок героя»? «Як учитель умотивовує їх на розуміння вчинку героя»? «З якою метою вчитель читав уривок»? «Що учні мають усвідомити після прочитання»? «Як учитель підводить учнів до з’ясування проблеми чи проблем твору, що будуть розглядатися під час уроку»? «Чи спонукає вчитель учня у такий спосіб на первинне чи повторне читання художнього твору?» Як бачимо, запитань достатньо, а відповідь одна. Учитель не тільки не вмотивував учнів на читання художнього твору, а й загалом на роботу під час уроку.
Однак, про все поступово. Докладніше тут


Урок Ольги Кецмур


****

Немає коментарів:

Опублікувати коментар